Service
 สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
 ลงทะเบียนประวัติบัณฑิต
 เว็บไซต์ใหม่งานทะเบียนและประมวลผล
 พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าลงทะเบียนเรียน
 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่
 คู่มือกรอกประวัตินักศึกษาใหม่
 ประเมินอาจารย์/ตรวจสอบผลการเรียน
 ตรวจสอบผลการประเมินการสอนอาจารย์
 ค้นหารายวิชาเทียบโอน
 ตรวจสอบตารางสอน
 ตรวจสอบปฏิทินวิชาการ
 Download คำร้องต่างๆ

คู่มือต่าง ๆ

 คู่มือการใช้บริการ One Stop Service
 คู่มือการลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) สำหรับนักศึกษา รหัส 58 เป็นต้นไป
 คู่มือการลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) สำหรับนักศึกษา รหัส 50-57
 คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 คู่มือสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
 คู่มือการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
 คู่มือระบบการตรวจสอบการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร
 คู่มือระบบปรเมินอาจารย์ผู้สอน
 คู่มือระบบฐานข้อมูลค้นหารายวิชาเทียบโอน
 คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

Login เข้าสู่ระบบ

รหัสเข้าระบบ:

รหัสผ่าน:วิธีการ Login เข้าระบบ

ช่อง รหัสเข้าระบบ : ใส่รหัสนักศึกษา รหัสอาจารย์ ช่อง รหัสผ่าน : สำหรับนศ.ใส่วันเดือนปีเกิดตนเอง เช่น 31/12/2539 หรือใส่รหัสผ่านที่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลไว้ สำหรับอาจารย์ให้ใส่รหัสผ่านของอาจารย์ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะของตนเอง       

วิธีการใช้งานสำหรับน.ศใหม่ในภาคเรียนแรก

ช่อง รหัสเข้าระบบ  : ให้ใส่รหัสประจำตัวของนศ.
ช่อง รหัสผ่าน : ใส่วันเดือนปีเกิดเป็น วัน/เดือน/ปีพศ. dd/mm/yyyy เช่น 31/12/2539 หรือให้ใส่ 9999 หรือติดต่อแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานได้ที่ 02-160-1024


3611916
   
 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททุนเพชรสุนันทาและโควต้าทางวิชาการและความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ 27 ตุลาคม - 21 ธันวาคม 2559 ประเภทรับตรง (รอบที่ 1) รับสมัครวันที่ 27 ตุลาคม - 27 ธันวาคม 2559 (รอบที่ 2) รับสมัครวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560 สามารถทำการสมัครสอบด้วยตนเองที่ www.reg.ssru.ac.th/rg หรือ Click ที่เมนู "สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 " และนำใบสมัครไปชำระเงินค่าสมัครที่ได้เคาน์เตอร์เซอร์วิสและ 7 Eleven ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่ต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย) ได้ทุกวันเว้นไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายรับเข้านักศึกษา โทรศัพท์ 0-2160-1380 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 0-2160-1024-25 และ 0-2160-1260-61 งาน One-Stop-Service 02-160-1017 โทรสาร 0-2160-1262  
 
 ผู้ที่มีรายชื่อเข้าศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2560 ที่จะทำการมอบตัวเข้าศึกษาใหม่ สามารถทำการคีย์ประวัติเพื่อนำมาใช้ประกอบการมอบตัวเข้าเป็นนักศึกษา โดยทำการ Login เข้าไปในระบบผ่านทางเมนู ::: กรอกประวัตินักศึกษา ::: ( ด้านซ้ายบน ) ให้กรอกชื่อ ( ไม่ต้องใส่คำนำหน้า ) นามสกุล และรหัสผ่านเป็นรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลักทุกคน หมายเหตุ ::: สามารถซื้อชุดแบบฟอร์มนักศึกษา กางเกง กระโปรง เข็ม เข็มขัด รองเท้า เน็คไท ที่ถูกต้องตรงตามระเบียบของมหาวิทยาลัยได้แล้ววันนี้ ที่ศูนย์หนังสืออาคารศูนย์กีฬา (โรงยิม) ชั้น 1 เวลา 08:30 - 15:30 น. วันจันทร์ - อาทิตย์ เนื่องจากในวันรายงานตัวนักศึกษาจะต้องใส่แบบฟอร์มชุดนักศึกษาเพื่อถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาทุกคน (เฉพาะภาคปกติเท่านั้น) 
 
 เรียนอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เจ้าหน้าที่วิชาการคณะทุกคณะ เนื่องจากเว็บไซต์นี้ www.rg.ssru.ac.th จะปิดให้บริการในไม่ช้า ข้อมูลต่างๆอาทิเช่น รายชื่อนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา รายชื่อห้องเรียน การส่งผลการเรียนของนักศึกษาทั้งของอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่วิชาการคณะ ให้ย้ายไปดำเนินการจัดการข้อมูลดังกล่าวทุกรายการได้ที่ www.reg.ssru.ac.th/rg ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2559 เป็นต้นไป จึงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน (ดังนั้นข้อมูลในเว็บไซต์นี้จะไม่มีการ Update ข้อมูลตั้งแต่เทอม 1/2559 เป็นต้นไป หากต้องการข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ให้ไปดำเนินการได้ที่ www.reg.ssru.ac.th/rg หรือ www.reg.ssru.ac.th โดยเฉพาะการส่งผลการเรียนที่ให้ย้ายไปส่งผลการเรียนที่เว็บไซต์ www.reg.ssru.ac.th/rg เท่านั้น หากอาจารย์ผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่วิชาการส่งผลการเรียนที่เว็บไซต์นี้แล้ว ให้ดำเนินการส่งผลการเรียนใหม่อีกครั้ง มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่มีผลการเรียนในเทอม 1/2559)
 
 ประกาศ : (แจ้งนักศึกษาทุกท่าน) เว็บไซต์นี้จะอนุญาตให้เข้าใช้งานเฉพาะอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่วิชาการของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต เท่านั้น นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ หากนักศึกษาต้องการใช้งานบริการข้อมูลวิชาการให้ไปใช้งานที่เว็บไซต์ดังต่อไปนี้ เว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) นักศึกษาสามารถ Login เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ ==> http://reg.ssru.ac.th
 


©2006 Suan Sunandha Rajabhat University All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2160-1024-5 0-2160-1260-1 0-2160-1017 โทรสาร : 0-2160-1262