Service
 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 ระบบรับตรง
 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 ระบบโควตาและทุนเพชรสุนันทา
 สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
 คู่มือการลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) สำหรับนักศึกษา รหัส 58 เป็นต้นไป
 คู่มือการลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) สำหรับนักศึกษา รหัส 50-57
 คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 คู่มือสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
 ลงทะเบียนประวัติบัณฑิต
 เว็บไซต์ใหม่งานทะเบียนและประมวลผล
 พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าลงทะเบียนเรียน
 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่
 คู่มือกรอกประวัตินักศึกษาใหม่
 ประเมินอาจารย์/ตรวจสอบผลการเรียน
 ตรวจสอบผลการประเมินการสอนอาจารย์
 ค้นหารายวิชาเทียบโอน
 ตรวจสอบตารางสอน
 ตรวจสอบปฏิทินวิชาการ
 Download คำร้องต่างๆ

Login เข้าสู่ระบบ

รหัสเข้าระบบ:

รหัสผ่าน:วิธีการ Login เข้าระบบ

ช่อง รหัสเข้าระบบ : ใส่รหัสนักศึกษา รหัสอาจารย์ ช่อง รหัสผ่าน : สำหรับนศ.ใส่วันเดือนปีเกิดตนเอง เช่น 31/12/2539 หรือใส่รหัสผ่านที่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลไว้ สำหรับอาจารย์ให้ใส่รหัสผ่านของอาจารย์ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะของตนเอง       

วิธีการใช้งานสำหรับน.ศใหม่ในภาคเรียนแรก

ช่อง รหัสเข้าระบบ  : ให้ใส่รหัสประจำตัวของนศ.
ช่อง รหัสผ่าน : ใส่วันเดือนปีเกิดเป็น วัน/เดือน/ปีพศ. dd/mm/yyyy เช่น 31/12/2539 หรือให้ใส่ 9999 หรือติดต่อแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานได้ที่ 02-160-1024


3137693
   
 ประกาศ : (แจ้งนักศึกษาทุกท่าน) เว็บไซต์นี้จะอนุญาตให้เข้าใช้งานเฉพาะอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่วิชาการของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต เท่านั้น นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ หากนักศึกษาต้องการใช้งานบริการข้อมูลวิชาการให้ไปใช้งานที่เว็บไซต์ดังต่อไปนี้ เว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) นักศึกษาสามารถ Login เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ ==> http://reg.ssru.ac.th/ และเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบผลการเรียนและประมินอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาสามารถ Login เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ ==> http://reg.ssru.ac.th/rg/  
 


©2006 Suan Sunandha Rajabhat University All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2160-1024-5 0-2160-1260-1 0-2160-1017 โทรสาร : 0-2160-1262