Service
 ระบบบันทึกข้อมูลบัณฑิต
 เว็บไซต์ใหม่งานทะเบียนและประมวลผล
 พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าลงทะเบียนเรียน
 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่
 คู่มือกรอกประวัตินักศึกษาใหม่
 ประเมินอาจารย์/ตรวจสอบผลการเรียน
 ตรวจสอบผลการประเมินการสอนอาจารย์
 ค้นหารายวิชาเทียบโอน
 ตรวจสอบตารางสอน
 ตรวจสอบปฏิทินวิชาการ
 DOWNLOAD ใบคำร้องต่างๆ

Login เข้าสู่ระบบ

รหัสเข้าระบบ:

รหัสผ่าน:วิธีการ Login เข้าระบบ

ช่อง รหัสเข้าระบบ : ใส่รหัสนักศึกษา รหัสอาจารย์ ช่อง รหัสผ่าน : สำหรับนศ.ใส่วันเดือนปีเกิดตนเอง เช่น 31/12/2539 หรือใส่รหัสผ่านที่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลไว้ สำหรับอาจารย์ให้ใส่รหัสผ่านของอาจารย์ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะของตนเอง       

วิธีการใช้งานสำหรับน.ศใหม่ในภาคเรียนแรก

ช่อง รหัสเข้าระบบ  : ให้ใส่รหัสประจำตัวของนศ.
ช่อง รหัสผ่าน : ใส่วันเดือนปีเกิดเป็น วัน/เดือน/ปีพศ. dd/mm/yyyy เช่น 31/12/2539 หรือให้ใส่ 9999 หรือติดต่อแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานได้ที่ 02-160-1024


1315490
   
 นักศึกษารหัส 52-53 และนักศึกษารุ่นตกค้าง ที่ต้องการยกเลิกรายวิชา (Drop , W) รายวิชาในภาคเรียนที่ 1/2557 ให้ยื่นขอใบคำร้องขอยกเลิกรายวิชาและติดต่อขอยกเลิกรายวิชาได้ที่ ************* สำนักงานประจำคณะของตนเอง ************ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2557 เวลา 8.30 - 15.30 น. โดยสามารถตรวจสอบรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปในเทอม 1/2557 ได้ที่เมนูตรวจสอบการลงทะเบียน เพื่อนำไปอ้างอิงการยกเลิกรายวิชากับเจ้าหน้าที่ที่คณะ และสามารถติดต่อขอยกเลิกรายวิชาพร้อมขอรับเอกสารการยกเลิกรายวิชาได้ที่สำนักงานคณะ ตามวันและเวลาที่ได้ระบุข้างต้น หมายเหตุ ::: ควรขอเอกสารรับรองการยกเลิกรายวิชา คือ ใบรายงานผลการยกเลิกรายวิชา ( วิชาที่ทำการยกเลิกจะมีเกรดเป็น W ) จากทางคณะเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง  
 
 นักศึกษาทุกประเภท ( ยกเว้นนักศึกษาชั้นปี 1 ภากปกติและภาคพิเศษรหัส 57 ที่เพิ่งเข้าใหม่ในเทอม 1/2557) สามารถเข้าไปพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าเทอมประจำภาคเรียนที่ 1/2557 เพื่อนำไปชำระเงินผ่านธนาคารได้ที่ URL : http://203.155.54.29:8080/rg/index.php/th/ (เว็บไซต์ใหม่ของงานทะเบียนและประมวลผล www.reg.ssru.ac.th/rg ) หรือเลือกเมนูด้านบนซ้ายของเว็บ (เมนู "เว็บไซต์ใหม่งานทะเบียนและประมวลผล" หรือ "พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าลงทะเบียนเรียน") แล้ว Login เข้าระบบด้วยรหัสนักศึกษา รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 31/12/2538 เป็นต้น โดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้เลือกเมนู "นักศึกษา" ด้านบนซ้าย และเลือกเมนู "พิมพ์ใบแจ้งหนี้" และให้พิมพ์เอกสารดังกล่าว (ที่มี Barcode) ไปชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่ธนาคาร 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพฯ , ธนาคารทหารไทย , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 15 กันยายน 2557 โดยตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน เป็นต้นไป นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 1/2557 ด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย งานการเงิน จุดบริการ One - Stop - Service ชั้น 1สำนักงานอธิการบดี โดยเสียค่าปรับวันละ 50 บาท โดยจะมีค่าปรับเนื่องจากชำระเงินล่าช้า ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน เป็นต้นไป 
 
 เรียนอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน คณะทุกคณะ สามารถตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์รายงานรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในแต่ละกลุ่มเรียนและแต่ละรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ผ่านการ Login เข้าระบบของอาจารย์ผู้สอน และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการส่งผลการเรียน คู่มือการ Export รายชื่อนักศึกษา และตารางค่าระดับคะแนนของนักศึกษาผ่านทางเมนู ::คู่มือการใช้งาน และสำหรับเจ้าหน้าที่คณะสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละบุคคลที่ได้ทำการเพิ่ม-ถอนรายวิชาและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วที่เมนู "ลงทะเบียน" :: **หมายเหตุ**นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในรายวิชาใดๆตามตารางเรียน คือนักศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนในเทอมนั้นๆ หรือนักศึกษาที่ชำระเงินลงทะเบียนล่าช้าเกินกำหนดเวลา จึงไม่มีรายชื่อลงทะเบียนเรียน กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทราบและติดต่อดำเนินการแก้ไขปัญหากับทางเจ้าหน้าที่วิชาการประจำคณะโดยด่วน มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งผลการเรียนให้นักศึกษาดังกล่าวได้
 
 ****************************************************************************** ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 8 ภาคเรียนที่ 3/2556 ( รับพระราชทานปริญญาในปีพ.ศ. 2558 ) ********************************************************************************* สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและตรวจสอบเลขที่สส. ผ่านทางเมนู:รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ( ต้องทำการ Login เข้าไปในระบบก่อน ) หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 8 ประจำภาคเรียนที่ 3/2556 อนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ให้นำ***บัตรนักศึกษา***มายื่นขอแบบฟอร์มใบคำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อยื่นรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ที่งานบริการ one-stop-service อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ได้ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 15:30 น. และ 16:00 -18:00 น. ( พัก 15:30 - 16:00 น.) เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08:30 - 16:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษที่ประกาศโดยรัฐบาล ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-1601024-26 , 02-1601260-61 , 02-1601380 , 02-1601017 (ในวันและเวลาราชการ)
 


©2006 Suan Sunandha Rajabhat University All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2160-1024-5 0-2160-1260-1 0-2160-1017 โทรสาร : 0-2160-1262