Service
 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 รับตรง (รอบ 2)
 สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่น 15 ปีการศึกษา 2559
 สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 รับตรง (รอบ 2)
 คู่มือการลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) สำหรับนักศึกษา รหัส 58 เป็นต้นไป
 คู่มือการลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) สำหรับนักศึกษา รหัส 50-57
 คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 คู่มือสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
 ลงทะเบียนประวัติบัณฑิต
 เว็บไซต์ใหม่งานทะเบียนและประมวลผล
 พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าลงทะเบียนเรียน
 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่
 คู่มือกรอกประวัตินักศึกษาใหม่
 ประเมินอาจารย์/ตรวจสอบผลการเรียน
 ตรวจสอบผลการประเมินการสอนอาจารย์
 ค้นหารายวิชาเทียบโอน
 ตรวจสอบตารางสอน
 ตรวจสอบปฏิทินวิชาการ
 Download คำร้องต่างๆ

Login เข้าสู่ระบบ

รหัสเข้าระบบ:

รหัสผ่าน:วิธีการ Login เข้าระบบ

ช่อง รหัสเข้าระบบ : ใส่รหัสนักศึกษา รหัสอาจารย์ ช่อง รหัสผ่าน : สำหรับนศ.ใส่วันเดือนปีเกิดตนเอง เช่น 31/12/2539 หรือใส่รหัสผ่านที่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลไว้ สำหรับอาจารย์ให้ใส่รหัสผ่านของอาจารย์ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะของตนเอง       

วิธีการใช้งานสำหรับน.ศใหม่ในภาคเรียนแรก

ช่อง รหัสเข้าระบบ  : ให้ใส่รหัสประจำตัวของนศ.
ช่อง รหัสผ่าน : ใส่วันเดือนปีเกิดเป็น วัน/เดือน/ปีพศ. dd/mm/yyyy เช่น 31/12/2539 หรือให้ใส่ 9999 หรือติดต่อแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานได้ที่ 02-160-1024


3372978
   
 ประกาศ : (แจ้งนักศึกษาทุกท่าน) เว็บไซต์นี้จะอนุญาตให้เข้าใช้งานเฉพาะอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่วิชาการของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต เท่านั้น นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ หากนักศึกษาต้องการใช้งานบริการข้อมูลวิชาการให้ไปใช้งานที่เว็บไซต์ดังต่อไปนี้ เว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) นักศึกษาสามารถ Login เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ ==> http://reg.ssru.ac.th/ และเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบผลการเรียนและประมินอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาสามารถ Login เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ ==> http://reg.ssru.ac.th/rg/  
 


©2006 Suan Sunandha Rajabhat University All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2160-1024-5 0-2160-1260-1 0-2160-1017 โทรสาร : 0-2160-1262