Service
 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่น 14 ปีการศึกษา 2558
 สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่น 14 ปีการศึกษา 2558
 คู่มือการลงทะเบียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) สำหรับนักศึกษา
 คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 คู่มือสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558
 ลงทะเบียนประวัติบัณฑิต
 เว็บไซต์ใหม่งานทะเบียนและประมวลผล
 พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าลงทะเบียนเรียน
 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่
 คู่มือกรอกประวัตินักศึกษาใหม่
 ประเมินอาจารย์/ตรวจสอบผลการเรียน
 ตรวจสอบผลการประเมินการสอนอาจารย์
 ค้นหารายวิชาเทียบโอน
 ตรวจสอบตารางสอน
 ตรวจสอบปฏิทินวิชาการ
 Download คำร้องต่างๆ

Login เข้าสู่ระบบ

รหัสเข้าระบบ:

รหัสผ่าน:วิธีการ Login เข้าระบบ

ช่อง รหัสเข้าระบบ : ใส่รหัสนักศึกษา รหัสอาจารย์ ช่อง รหัสผ่าน : สำหรับนศ.ใส่วันเดือนปีเกิดตนเอง เช่น 31/12/2539 หรือใส่รหัสผ่านที่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลไว้ สำหรับอาจารย์ให้ใส่รหัสผ่านของอาจารย์ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะของตนเอง       

วิธีการใช้งานสำหรับน.ศใหม่ในภาคเรียนแรก

ช่อง รหัสเข้าระบบ  : ให้ใส่รหัสประจำตัวของนศ.
ช่อง รหัสผ่าน : ใส่วันเดือนปีเกิดเป็น วัน/เดือน/ปีพศ. dd/mm/yyyy เช่น 31/12/2539 หรือให้ใส่ 9999 หรือติดต่อแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานได้ที่ 02-160-1024


2665876
   
 ผู้ที่มีรายชื่อเข้าศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2558 ที่จะทำการมอบตัวเข้าศึกษาใหม่ สามารถทำการคีย์ประวัติเพื่อนำมาใช้ประกอบการมอบตัวเข้าเป็นนักศึกษา โดยทำการ Login เข้าไปในระบบผ่านทางเมนู ::: กรอกประวัตินักศึกษา ::: ( ด้านซ้ายบน ) ให้กรอกชื่อ ( ไม่ต้องใส่คำนำหน้า ) นามสกุล และรหัสผ่านเป็นรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลักทุกคน สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้าศึกษาประเภท Admission 2558 ให้มารายงานตัว มอบตัวเข้าศึกษา ที่อาคารศูนย์กีฬา (โรงยิม) ชั้น 2 ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 นี้ หมายเหตุ ::: สามารถซื้อชุดแบบฟอร์มนักศึกษา กางเกง กระโปรง เข็ม เข็มขัด รองเท้า เน็คไท ที่ถูกต้องตรงตามระเบียบของมหาวิทยาลัยได้แล้ววันนี้ ที่ศูนย์หนังสืออาคารศูนย์กีฬา (โรงยิม) ชั้น 1 เวลา 08:30 - 15:30 น. วันจันทร์ - อาทิตย์ เนื่องจากในวันรายงานตัวนักศึกษาจะต้องใส่แบบฟอร์มชุดนักศึกษาเพื่อถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาทุกคน 
 
 นักศึกษาทุกภาคและทุกประเภทการศึกษา อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน และคณะทุกคณะ สามารถ Download ปฏิทินวิชาการประจำภาคเรียนที่ 3/2557 , 1/2558 ผ่านเมนู " ตรวจสอบปฏิทินวิชาการ" ( เมนูด้านซ้ายบนของเว็บไซต์) 
 
 เรียนอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน คณะทุกคณะ สามารถตรวจสอบรายชื่อ ส่งค่าระดับคะแนน และพิมพ์รายงานรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในแต่ละกลุ่มเรียนและแต่ละรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3/2557 ผ่านการ Login เข้าระบบของอาจารย์ผู้สอน และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการส่งผลการเรียน คู่มือการ Export รายชื่อนักศึกษา และตารางค่าระดับคะแนนของนักศึกษาผ่านทางเมนู ::คู่มือการใช้งาน และสำหรับเจ้าหน้าที่คณะสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละบุคคลที่ได้ทำการเพิ่ม-ถอนรายวิชาและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วที่เมนู "ลงทะเบียน" :: **หมายเหตุ**นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในรายวิชาใดๆตามตารางเรียน คือนักศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนในเทอมนั้นๆ หรือนักศึกษาที่ชำระเงินลงทะเบียนล่าช้าเกินกำหนดเวลา จึงไม่มีรายชื่อลงทะเบียนเรียน กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทราบและติดต่อดำเนินการแก้ไขปัญหากับทางเจ้าหน้าที่วิชาการประจำคณะโดยด่วน มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งผลการเรียนให้นักศึกษาดังกล่าวได้
 
 นักศึกษาทุกประเภท ทุกภาคการศึกษา ที่ต้องการตรวจสอบผลการเรียนในแต่ละรายวิชาให้เลือกเมนู "ประเมินอาจารย์/ตรวจสอบผลการเรียน" ( เมนูด้านซ้ายบนของเว็บไซต์ ) หรือเมื่อทำการ Login เข้าระบบแล้ว ให้นักศึกษาเลือกเมนู "ตรวจสอบผลการเรียน" และจะต้องทำการ Login เข้าไปในระบบตรวจสอบผลการเรียนระบบใหม่อีก 1 ครั้ง โดยใช้ Username และ Password เดียวกันที่ใช้เข้าระบบงานทะเบียนและประมวลผล และต้องทำการประเมินให้คะแนนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียน(ทุกรายวิชา) จึงจะสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ จากนั้นเลือกเมนู "นักศึกษา" และเลือกเมนู "ตรวจสอบผลการเรียน "หมายเหตุ : หากผลการเรียนรายวิชาในเทอมปัจจุบันยังไม่แสดง เนื่องจากผลการเรียนดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการอนุมัติผลจากทารคณะ ( ยังไม่อนุมัติให้นำเข้าระบบและประกาศผลการเรียน )
 


©2006 Suan Sunandha Rajabhat University All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2160-1024-5 0-2160-1260-1 0-2160-1017 โทรสาร : 0-2160-1262