Service
 ระบบบันทึกข้อมูลบัณฑิต
 สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่น 13 ปีการศึกษา 2557
 สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 รับตรง (รอบ 2)
 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 รับตรง (เรียกสำรองเป็นตัวจริง)
 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 ทุนเพชรสุนันทา และโควตา (เรียกสำรองเป็นตัวจริง)
 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และวัน-เวลาสอบ (ประเภทรับตรง) ภาคปกติ ปี 2557
 เว็บไซต์ใหม่งานทะเบียนและประมวลผล
 พิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าลงทะเบียนเรียน
 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่
 คู่มือกรอกประวัตินักศึกษาใหม่
 ประเมินอาจารย์/ตรวจสอบผลการเรียน
 ตรวจสอบผลการประเมินการสอนอาจารย์
 ค้นหารายวิชาเทียบโอน
 ตรวจสอบตารางสอน
 ตรวจสอบปฏิทินวิชาการ
 DOWNLOAD ใบคำร้องต่างๆ

Login เข้าสู่ระบบ

รหัสเข้าระบบ:

รหัสผ่าน:วิธีการ Login เข้าระบบ

ช่อง รหัสเข้าระบบ : ใส่รหัสนักศึกษา รหัสอาจารย์ ช่อง รหัสผ่าน : สำหรับนศ.ใส่วันเดือนปีเกิดตนเอง เช่น 31/12/2533 หรือใส่รหัสผ่านที่ได้เปลี่ยนแปลงสำหรับอาจารย์ให้ใส่รหัสผ่านของอาจารย์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะของอาจารย์       

วิธีการใช้งานสำหรับน.ศใหม่ในภาคเรียนแรก

ช่อง รหัสเข้าระบบ  : ให้ใส่รหัสประจำตัวของนศ.หรือ
ช่อง รหัสผ่าน : ให้ใส่รหัสเป็น 9999


926170
   
 นักศึกษาทุกประเภท ทุกภาคการศึกษา ที่ต้องการตรวจสอบผลการเรียนในแต่ละรายวิชาให้เลือกเมนู "ประเมินอาจารย์/ตรวจสอบผลการเรียน" ( เมนูด้านซ้ายบนของเว็บไซต์ ) หรือเมื่อทำการ Login เข้าระบบแล้ว ให้นักศึกษาเลือกเมนู "ตรวจสอบผลการเรียน" และจะต้องทำการ Login เข้าไปในระบบตรวจสอบผลการเรียนระบบใหม่อีก 1 ครั้ง โดยใช้ Username และ Password เดียวกันที่ใช้เข้าระบบงานทะเบียนและประมวลผล และต้องทำการประเมินให้คะแนนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียน(ทุกรายวิชา) จึงจะสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ จากนั้นเลือกเมนู "นักศึกษา" และเลือกเมนู "ตรวจสอบผลการเรียน "หมายเหตุ : หากผลการเรียนรายวิชาในเทอมปัจจุบันยังไม่แสดง เนื่องจากผลการเรียนดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการอนุมัติผลจากทารคณะ ( ยังไม่อนุมัติให้นำเข้าระบบและประกาศผลการเรียน )  
 
 ****************************************************************************** ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2556 ( รับพระราชทานปริญญาในปีพ.ศ. 2558 ) ********************************************************************************* สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและตรวจสอบเลขที่สส. ผ่านทางเมนู:รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ( ต้องทำการ Login เข้าไปในระบบก่อน ) หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 อนุมัติผลสำเร็จการศึกษา วันที่ 10 มีนาคม 2557 ให้นำ***บัตรนักศึกษา***มายื่นขอแบบฟอร์มใบคำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อยื่นรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ที่งานบริการ one-stop-service อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ได้ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 15:30 น และ 16:00-18:00 (ปิดช่วง 15:30-16:00) และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08:30-16:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษที่ประกาศโดยรัฐบาล ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-1601024-26 , 02-1601260-61 , 02-1601380 
 
 นักศึกษาทุกภาคและทุกประเภทการศึกษา อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน และคณะทุกคณะ สามารถ Download ปฏิทินวิชาการประจำภาคเรียนที่ 3/2556 และ 1/2557 ผ่านเมนู " ตรวจสอบปฏิทินวิชาการ" ( เมนูด้านซ้ายบนของเว็บไซต์)
 
 เฉพาะนักศึกษารหัส 52 , 53 หรือนักศึกษารุ่นตกค้างทุกประเภทและทุกภาคการศึกษา ที่ต้องการยกเลิกรายวิชา (Drop , W) รายวิชาในภาคเรียนที่ 3/2556 ให้ยื่นขอใบคำร้องขอยกเลิกรายวิชาและติดต่อขอยกเลิกรายวิชาได้ที่ ***** สำนักงานประจำคณะของตนเอง **** ได้ตั้งแต่วันที่ 18/04/2557 - 27/04/2557 เวลา 8.30 - 16.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปในเทอม 3/2556 ได้ที่เมนูตรวจสอบการลงทะเบียน เพื่อนำไปอ้างอิงการยกเลิกรายวิชากับเจ้าหน้าที่ที่คณะ และสามารถติดต่อขอยกเลิกรายวิชาพร้อมขอรับเอกสารการยกเลิกรายวิชาได้ที่สำนักงานคณะ ตามวันและเวลาที่ได้ระบุข้างต้น หมายเหตุ ::: ควรขอเอกสารรับรองการยกเลิกรายวิชา คือ ใบรายงานผลการยกเลิกรายวิชา ( วิชาที่ทำการยกเลิกจะมีเกรดเป็น W ) จากทางคณะเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
 


©2006 Suan Sunandha Rajabhat University All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2160-1024-5 0-2160-1260-1 0-2160-1017 โทรสาร : 0-2160-1262